Tukihenkilöpalvelu

Tarjoamme tukihenkilöpalveluita sekä maahanmuuttajille että kantasuomalaisille. Tukihenkilömme ovat tehtäväänsä koulutettuja ammattilaisia tai kokemusasiantuntijoita, jotka noudattavat työssään tukihenkilötoiminnan eettisiä periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta. Tukihenkilöpalvelun tavoitteet ja sisällöt sovitaan tapauskohtaisesti palvelun tilaajan kanssa. Tukihenkilöpalvelu räätälöidään asiakkaan tilanteeseen sopivaksi sekä keston, tavoitteiden että sisällön osalta. Tuettavan kanssa laaditaan tukisuunnitelma, jossa määritellään mm. tukitoiminnan tarve, laajuus ja kesto.

  • Maahanmuuttajille
- Ammatillinen tukihenkilö auttaa tuettavaa hänen omalla kielellään. Oman kielinen tukihenkilö helpottaa viranomaisasiointeja, koska hän voi selittää ja ohjata asiakasta ymmärtämään oman elämänsä asioita hänen omalla äidinkielellään. Ammatillisella tukihenkilöllä on tehtävään soveltuva koulutus, joka takaa toiminnan ammatillisuuden ja mahdollistaa vaikeidenkin asioiden työstämisen tavoitteellisesti.

 

Ammatillinen tukihenkilö voi toimia palveluohjaajana ja auttaa asiakasta hoitamaan viranomaisasiointia, hakemaan etuuksia, tekemään etuuksiin liittyviä selvityksiä tai etsimään opiskelupaikkaa. Tukihenkilö voi toimia apuna myös asunnon etsimisessä, jos asunnon saaminen on vaikeutunut esimerkiksi luottotietohäiriöiden takia. Tukihenkilö voi auttaa talousasioiden hoitamisessa ja tukea hakeutumisessa velkaneuvontaan, edunvalvonnan piiriin tai tarvittaessa velkasaneeraukseen.

 

Ammatillinen tukihenkilö voi toimia myös vanhemmuuden ja perheen tukena. Tukihenkilö auttaa vanhempia ymmärtämään suomalaista koulujärjestelmää ja hoitamaan asiointia koulun kanssa. Tukihenkilö voi opastaa omalla äidinkielellä esimerkiksi Wilman käytössä tai olla mukana koulun vanhempainilloissa. Tukihenkilötoiminnan kautta maahanmuuttajataustaisille vanhemmille syntyy parempi tietous suomalaisesta koulusta ja opiskelusta. Tietouden paranemisen kautta heillä on paremmat mahdollisuudet tukea lapsiaan koulunkäynnissä. Tukihenkilötoiminta parantaa perheen ja koulun välistä yhteistyötä merkittävästi.

 

- Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtainen kokemus asiasta, johon asiakkaan tuen tarve liittyy. Kokemusasiantuntijalla ei ole välttämättä ammatillista koulutusta auttamiseen, mutta hän on saanut koulutuksen tukihenkilönä toimimiseen ja sitä kautta noudattaa tukihenkilön eettisiä periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta. Maahanmuuttajatyössä kokemusasiantuntijat voivat toimia kotoutumisen tukena kokonaisvaltaisesti tai johonkin yksittäiseen kotoutumisen haasteeseen liittyen. Kokemusasiantuntija on itse käynyt läpi prosessin, missä hän asiakasta tukee. Oman kokemuksen kautta on mahdollista ymmärtää asiakasta kokonaisvaltaisemmin. Apu tulee konkreettisemmaksi, kun sekä auttaja että autettava ovat kokeneet samat asiat. Kokemusten yhtenäisyys auttaa synnyttämään luottamuksellista ja vuorovaikutteista suhdetta asiakkaan ja auttajan välille.

 

  • Päihteiden ongelmakäyttäjille
- Tukihenkilötoiminta on suunnattu päihteiden ongelmakäyttäjille sekä heidän läheisilleen. Tukihenkilö tukee päihdeasiakkaan päihteettömyyttä, vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja, tukee hänen hyvinvointiaan ja pyrkii vähentämään päihteistä syntyviä riskitekijöitä. Tukihenkilönä toimii koulutettu päihdealan ammattilainen, jolla on keinoja ja välineitä päihteiden ongelmakäytön kanssa työskentelemiseen.

Ammatilliset tukihenkilöt auttavat asiakkaita asunnon, hoitopaikan tai terveydenhuoltopalveluiden saamisessa. Tukihenkilö voi toimita myös päihteidenkäyttäjän läheisten apuna ja tukena kriisin keskellä ja auttaa heitä löytämään itselleen vertaistukea.