Kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja kokee olevansa yhteiskunnan täysivaltainen jäsen, jolla on uudessa kotimaassa tarvittavia tietoja ja taitoja. Kotouttaminen tarkoittaa viranomaistoimenpiteitä, joilla yksilön kotoutumista edistetään hyvinvoinnin, terveyden, koulutuksen ja työllisyyden lisäämisen keinoin. Onnistunut kotoutuminen ja tunne osallisuudesta ehkäisevät syrjäytymistä sekä kaventavat hyvinvointi- ja terveyseroja.

Kotoutumislakia sovelletaan henkilöihin, joilla on voimassa oleva oleskelulupa Suomessa, joiden oleskeluoikeus on rekisteröity tai joille on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti (2 §).

Lain soveltamisala koskee myös EU:n ja Pohjoismaiden kansalaisia sekä heidän perheenjäseniään. Lakia ei kuitenkaan sovelleta henkilöön, jolla on Suomen kansalaisuus. Oleskeluluvan statuksella ei myöskään ole lain soveltamisalan kannalta merkitystä, sillä myös tilapäisesti maahan muuttavilla henkilöillä, kuten opiskelijoilla ja tilapäisen oleskeluluvan työn perusteella saaneilla, on mahdollisuus saada laissa mainittuja toimenpiteitä ja palveluita.

Kotoutumispalveluiden ulkopuolelle jäävät helposti ne ihmiset, jotka muuttavat Suomeen avioliiton, perheen tai työn takia. Esimerkiksi vuonna 2014 työperäisistä maahanmuuttajista vain alle puolet oli osallistunut kielikursseille. Tehostettua tukea ja ohjausta tarvitaan myös kotoutumisvaiheen jälkeen.

Tarjoamme kotoutumiskoulutusta maahanmuuttajan omalla kielellä. Erityisenä osaamisalanamme on perheväkivaltaa kokeneiden, sotatraumoista kärsivien ja ihmiskaupan uhrien kotoutumisen tukeminen. Traumatisoituneiden ihmisten kotoutumiseen tulee panostaa tavallista enemmän, jotta he pystyvät rankoista kokemuksistaan huolimatta kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja toimimaan yhteiskunnan kokonaisvaltaisina jäseninä.

Voimme räätälöidä kotoutumiskoulutukset tilaajan ja asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi. Kotoutumiskoulutuksen kesto, tavoitteet ja sisältö suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Tavoitteena voi olla esimerkiksi suomen kielen oppiminen tai kielitaidon parantaminen, suomalaisen työelämän pelisääntöjen oppiminen tai koko perheen kotoutumisprosessin helpottaminen.