Tarjoamme työyhteisöille, yrityksille ja viranomaisille monipuolisia, tilaajan tarpeisiin räätälöitäviä koulutuspalveluita monikulttuurisuuteen liittyen. Koulutuspalveluita voidaan toteuttaa tilaajan tarpeeseen räätälöitynä siten, että eri moduuleita yhdistetään juuri tilaajan tarpeisiin sopiviksi. Kouluttajina toimivat sekä maahanmuuttajataustaiset että kantasuomalaiset asiantuntijat, joilla on vuosien kokemus maahanmuuttajatyöstä. Osassa koulutuksia käytetään myös erilaisia toiminnallisia menetelmiä, kuten kuvataidetta ja draamaa. Koulutuksia voidaan toteuttaa missä päin Suomea tahansa. Monikulttuurisuustaitoja kannattaa kehittää etukäteen, ei vasta sitten kun ongelmia on jo syntynyt.

 

Jokaisessa kulttuurissa vallitsee omanlaiset käsitykset, käytännöt ja sopimukset mm. siitä, mikä on soveliasta, mikä on kohteliasta ja mikä on toivottavaa. Väärinymmärrykset johtuvat usein väärin tulkituista viesteistä, sanallisista ja sanattomista. Yhteistyötä eri kulttuureista tulevien ihmisten välillä helpottaa, jos on pohtinut omaa kulttuuriaan, omia asenteitaan ja arvojaan ja tutustunut jonkin verran etenkin vuorovaikutuksen ja viestinnän kulttuurisiin eroihin. Kulttuurisensitiivinen viestintä on taito, jota tarvitaan monikulttuurisessa yhteisössä ja maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kohtaamisessa. Tärkeää on myös ymmärtää maahanmuuton ja pakolaisuuden prosesseja, jotta osaa tunnistaa avun tarpeen. Pakolaisuuden syyt ja taustat, mahdollinen kiduttaminen ja väkivaltaiset kokemukset ja niiden jättämät fyysiset ja psyykkiset traumat vaikuttavat kotoutumiseen ja kohtaamistilanteisiin uudessa kotimaassa.
Pakolaisuus – mitä se tarkoittaa?

Koulutuspaketti on tarkoitettu esimerkiksi kuntapäättäjille, jotka harkitsevat kiintiöpakolaisten vastaanottoa tai vastaanottokeskuksen perustamista kuntaan. Se soveltuu peruskoulutukseksi myös tilanteissa, joissa kunta on päättänyt vastaanottaa kiintiöpakolaisia ensimmäisen kerran. Koulutuksen kesto, tavoitteet ja sisällöt määritetään yhdessä tilaajan kanssa. Koulutus voi sisältää esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Taustaa pakolaistilanteesta maailmalla: Mistä lähdetään pakoon ja miksi? Minne pakolaiset menevät ja ketkä päätyvät Suomeen?
 • Kiintiöpakolainen, turvapaikanhakija, työnperässä muuttava, avioliiton kautta maahan tuleva… Maahanmuuttajan monenlaiset taustat ja niiden vaikutus kotoutumiseen? Mitä tukea tarvitaan missäkin tilanteessa?
 • Kotoutumisen tukeminen ja kotoutumisprosessi: Lakisääteiset kotoutumistoimenpiteet ja niiden järjestäminen kunnassa? Mitä tapahtuu kotoutumisajan jälkeen, miten palvelut sitten hoidetaan?Kulttuurisensitiivinen viestintä

Koulutus on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajien kanssa työskenteleville. Koulutuksen kesto, tavoitteet ja tarkemmat sisällöt määritetään yhdessä tilaajan kanssa. Koulutus voi sisältää esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Kulttuurin käsite: Mitä kulttuuri on? Mistä meidän oma kulttuurimme muodostuu?
 • Kulttuuriset kohtaamiset: Mistä elementeistä kulttuuriset kohtaamiset rakentuvat? Mitä tarkoittaa kulttuurishokki ja miten se ilmenee?
 • Kulttuurien välinen sensitiivisyys: Miten kulttuurien välinen sensitiivisyys kehittyy? Miten voin kehittää omaa osaamistani?
 • Vuorovaikutus ja viestintä: Miten eroaa kielellinen ja ei-kielellinen viestintä eri kulttuureissa? Mitkä ovat viestintään vaikuttavat elementit eri kulttuureissa ja miten ne tulee huomioida käytännön työssä ja kohtaamisissa?

 

Kulttuurien välinen vuorovaikutus työpaikalla

Koulutus soveltuu hyvin työyhteisöille, joihin on tullut tai tulossa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä tai joissa monikulttuurisuus on uusi asia. Koulutuksen kohderyhmiä ovat esimiehet ja tiimit, jotka toimivat monikulttuurisessa ympäristössä. Koulutuksen kesto, tavoitteet ja tarkemmat sisällöt määritetään yhdessä tilaajan kanssa. Koulutus voi sisältää esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Miten erilaiset kulttuuritaustat näkyvät työpaikalla ja miten ne tulisi huomioida? Mitä kulttuureista tulisi tietää ja ymmärtää? Mitä ulkomaalaiselta työkaverilta voi kysyä ilman että loukkaa häntä? Miten voi varmistaa, että tärkeät asiat on ymmärretty oikein?
 • Kulttuurien välinen vuorovaikutus – koulutukseen sisältyy mm. ennakkokäsitysten ja asenteiden pohtiminen, kulttuuritaustan vaikutus käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen, yleisimmät ongelmat kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa ja vinkkejä niiden ratkaisemiseen sekä työyhteisön arjen tilanteista nousevat spesifit kysymykset ja tilanteet, joihin haetaan yhdessä ratkaisuja.

 

Maahanmuuttajan perehdyttäminen työpaikalla

Koulutus soveltuu hyvin työyhteisöille, joihin on tullut tai tulossa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä tai joissa monikulttuurisuus on uusi asia. Koulutuksen kohderyhmiä ovat esimiehet ja perehdytyksestä vastaavat henkilöt työyhteisössä, johon ollaan palkkaamassa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Koulutuksen kesto, tavoitteet ja tarkemmat sisällöt määritetään yhdessä tilaajan kanssa. Koulutus voi sisältää esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Miksi kannattaa panostaa maahanmuuttajataustaisen työntekijän rekrytointiin ja perehdyttämiseen? Miten kulttuuritausta tulee huomioida perehdytyksessä? Mitä hyötyjä toisesta kulttuurista tuleva työntekijä tullessaan työyhteisöön tuo? Miten mahdollisiin ongelmiin tulee puuttua?
 • Koulutuksessa käsitellään mm. onnistuneen perehdytyksen tavoitteet ja keinot, kulttuuriset ja kielelliset erityispiirteet perehdytyksessä, työyhteisön valmistaminen uuden työntekijän vastaanottamiseen, vinkkejä perehdytysmateriaalin kehittämiseen.
 • Suositeltu ryhmäkoko on 10-15 henkeä, jolloin harjoitukset ja keskustelut onnistuvat parhaiten. Suuremmalle ryhmälle voidaan pitää 2 h luento johdatuksena teemaan, jonka jälkeen työstämistä jatketaan pienryhmissä esim. yksi päivä/ ryhmä. On mahdollista myös suunnitella prosessi, jonka tavoitteena on perehdytysmateriaalin tuottaminen tai päivittäminen selkokielelle/ kuvalliseksi versioksi.

 

Maahanmuuttaja asiakkaana

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa työskenteleville viranomaisille ja muille asiakaspalvelijoille eri aloilla. Koulutuksen kesto, tavoitteet ja tarkemmat sisällöt määritetään yhdessä tilaajan kanssa. Koulutus voi sisältää esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Miten maahanmuuttajataustaisen asiakkaan kanssa tulisi toimia? Miten voidaan varmistua siitä, että asiakas on ymmärtänyt mistä on kysymys? Miksi ja milloin tulkkia on hyvä käyttää? Mitkä ovat tulkin roolit ja tehtävät?
 • Koulutukseen sisältyy mm. vuorovaikutus ja viestintä asiakastilanteessa (kielellinen ja sanaton viestintä), kulttuuritaustan vaikutus asiakaspalvelutilanteeseen (tiedottaminen, aikakäsitys, kohteliaisuussäännöt, hierarkia, tabut), tulkin käyttöä määrittävä lainsäädäntö, miten tulkin kanssa toimitaan asiakaspalvelutilanteessa. Teemana voi olla myös kotoutumisen vaiheen ja mahdollisen trauman tunnistaminen ja sen vaikutus työskentelyyn. Miten autan ja mistä löydän apua?
 • Koulutus voidaan rakentaa luennoista (à 2 h/ teema) tai harjoituksia ja ryhmätyötä sisältävistä työpajoista (max 15 henkilöä). Tulkin käytöstä voidaan järjestää koulutus myös erikseen. Koulutus voidaan räätälöidä eri asiakasryhmien tarpeisiin (esim. koulu ja nuorisotyö, sosiaalitoimi, te-palvelut, päihde- ja mielenterveystyö)